Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Ubezpieczenia

 

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Papieskiego

Jana Pawła II w Krakowie

 

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373).

Jednostką właściwą do realizacji w Uczelni procedury ubezpieczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest Dział Spraw Studenckich, który ma swoją siedzibę przy ul. Kanoniczej 25.

 

I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów/doktorantów będących obywatelami Polski

1. Student/doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa
  na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych – podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
 3. bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.

 2. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
 2. nie ukończył 26 lat i nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z wyjątkowych powodów, przez rodziców, dziadków bądź opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
 3. jest obcokrajowcem oraz studiuje lub podejmuje studia w Polsce i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

3. Student/doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego gdy:

 1. pozostaje w stosunku pracy, prowadzi działalność gospodarczą,
 2. jest zatrudniony na umowę zlecenia,
 3. pobiera świadczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 4. pobiera rentę socjalną, zasiłek stały zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek
  z pomocy społecznej,
 5. jest rolnikiem lub ich domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 6. jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 7. jest ubezpieczony jako student/doktorant innej uczelni,
 8. podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych
  w art.66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

4.Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie, po złożeniu w Dziale Spraw Studenckich wniosku
o ubezpieczenie zdrowotne w NFZ wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

5. Z uwagi na występujące przypadki pozostawania w ubezpieczeniu zdrowotnym na uczelni
i z tytułu umowy o pracę - przypominam studentom i doktorantom, że o fakcie podjęcia pracy z jakimkolwiek pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenia); działalność gospodarcza, pracujący współmałżonek - należy niezwłocznie zawiadomić Uczelnię.

Jeśli student lub doktorant nie zgłosi faktu zatrudnienia zostanie obciążony przez uczelnię kosztami za cały okres opłacania składki zdrowotnej.

Środki na ubezpieczenie zdrowotne pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i muszą być faktycznie wydatkowane za okres, w którym student nie pracuje zawodowo.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy
od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

7. Student/doktorant zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się
do Działu Spraw Studenckich (przy ul. Kanoniczej 25) z następującymi dokumentami:

 1. dowodem osobistym,
 2. aktualną legitymacją studencką lub doktorancką,
 3. cudzoziemcy – z paszportem , Kartą Polaka albo nr PESEL, jeśli został im nadany w Polsce,
 4. druk ZNCA – potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego z zakładu pracy rodziców.

8. Student/doktorant ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W celu zgłoszenia członka rodziny należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny. Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty współmałżonka,
 2. akt małżeństwa,
 3. akt urodzenia dziecka,
 4. PESEL dziecka
 5. nr paszportu zgłaszanej osoby ( w przypadku cudzoziemców)

 

 

 

 

II. Ubezpieczenie zdrowotne studentów/doktorantów cudzoziemców

1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

2.  Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują
w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 • udać się do Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Batorego 24,

31-135 Kraków w godzinach urzędowania (obsługa ubezpieczonych):

: poniedziałek: 8.00-17.00;

wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00; piątek: 8.00-15.00  

 • tel. informacyjny: 800 190 590,

w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, z następującymi dokumentami:

 • paszport,
 • aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta,
 • Karta Polaka lub dokument potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji

b) z podpisaną umową należy zgłosić się do Działu Spraw Studenckich (ul. Kanonicza 25, pok. 10 I piętro) w celu dokonania dalszych formalności,

c) po dokonaniu wyżej wymienionych formalności UPJPII będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne,

d) w celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

1) udać się do Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Batorego 24)
w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

2) samodzielnie opłacać składkę ubezpieczenia.

Formularze druków do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na naszej stronie UPJPII  (zakładka studenci- ubezpieczenia):

 • wniosek o ubezpieczenie zdrowotne
 • oświadczenie do ubezpieczenia
 • zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny

 

 

 

 

 

 

Prorektor

ds. studenckich i dydaktyki

 

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII