Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Samorząd doktorantów

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

O zarządzie

Kontakt:
e-mail: doktoranci@upjp2.edu.pl

Adres:
ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 111
31-069 Kraków

***

Zarząd

Przewodnicząca: Danuta Sztuba
Wydział Nauk Społecznych
Tel. 790 460 585
Dyżur: środa 13.15-14.45

Dnia 5.02.20r. oraz 12.02.20r. dyżur odwołany.
 
Wice-przewodniczący: Krzysztof Nawrot
Szkoła Doktorska
e-mail: k.nawrot@poczta.fm
Dyżur: po wcześniejszym umówieniu się   
 
Sekretarz: Mateusz Zimny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
matzimny@gmail.com, tel. (w sprawach pilnych) 660 266 399
Dyżur: czwartek 16.45-17.15 - po wcześniejszym umówieniu się

 

***

Komisja Rewizyjna

 

***

Delegaci do Rad Wydziałowych

 

***

KOMISJE

Komisja Socjalna

Komisję Socjalną tworzą członkowie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Wydziałowych Komisji Doktoranckich.

 

***

Współpraca z Ogólnopolskimi Gremiami Doktorantów

Samorząd Doktorantów UPJPII współpracuje z:

- Porozumieniem Nauk Humanistycznych i Społecznych (PNHIS),
- Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD),
- Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP),
- Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK).

***

Kilka słów o Samorządzie

Samorząd Doktorantów UPJPII, tworzą uczestnicy Studiów III stopnia na Uniwersytecie.
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, statutu Uniwersytetu, oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz w regulaminie.
Organy Samorządu Doktorantów respektują opinię doktorantów i przyjmują ich wnioski. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalnym , naukowych i kulturalnych.
Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
1. Reprezentowanie społeczności doktorantów i obrona ich praw

2. Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz;

3. Wyrażanie opinii społeczności doktorantów Uniwersytetu w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;

4. Branie udziału w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego doktorantów i współpraca z władzami Uniwersytetu w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;

5. Porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uniwersytetu i współdecydowanie w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej (zwłaszcza wysokości stypendium doktoranckiego);

6. Wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów;

7. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości doktorantów oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;

8. Organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej oraz integracja środowiska doktorantów Uniwersytetu;

9. Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów i branie udziału w jej działalności.

Stałymi obszarami działalności Samorządu są sprawy: jakości studiów doktoranckich, informacji, infrastruktury, kultury, współpracy międzynarodowej, pomocy socjalnej i stypendialnej.

***

Regulamin Samorządu Doktorantów UPJPII